Samenwerkende logopedisten

Kop van Noord Holland

 
 

Home                                                                                                                                                               terug naar aanbod

Passend onderwijs

In oktober 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet Passend onderwijs aangenomen. De wet moet ervoor zorgen dat alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek vinden in het onderwijs en gaat in op 1 augustus 2014.
Scholen krijgen volgens de wet een zorglicht vanaf 1 augustus 2014. De verantwoordelijkheid voor het vinden van een goede plek voor een kind komt bij de school te liggen. Dit kan een plek zijn op de eigen school of een plek op een andere school, die het kind beter kan ondersteunen. Scholen krijgen ook de plicht om voor ieder kind de juiste zorg te kunnen aanbieden . Om dit te kunnen realiseren  gaan reguliere scholen en speciale scholen regionale samenwerkingsverbanden aan.
In dit nieuwe stelsel staat de onderwijsondersteuningsvraag centraal: wat heeft dit kind in deze situatie nodig, hoe gaan we dit organiseren en arrangeren, wie hebben we daarvoor nodig en wat kost het. Dit vereist een flexibele inzet van expertise en voorzieningen. Samenwerkingsverbanden van scholen vormen daartoe bijvoorbeeld Zorg Adviesteams (ZAT). In zo’n team werken professionals in en om de school samen met scholen om problemen van kinderen op te lossen.

Logopedie en Passend onderwijs
Passend onderwijs staat voor goede zorg aan leerlingen die extra steun nodig hebben. Vanuit logopedisch perspectief bestaat deze extra steun uit het investeren in de taalontwikkeling en in de communicatieve interactie van leerlingen met elkaar,  leerkrachten en hun ouders/verzorgers. 

Een goede spraaktaalontwikkeling is van het grootste belang, zeker voor kinderen. Dit is direct van invloed op de schoolse vaardigheden en schoolsucces.
5 – 15% van de kleuters heeft problemen met hun spraak en/of taalontwikkeling. Taalontwikkelingsstoornissen zijn daarmee één van de meest voorkomende aandoeningen. Bij de groep meertalige kinderen komen taalachterstanden in het Nederlands op jonge leeftijd nog frequenter voor.
Hierbij gaat het zowel om kinderen met een zwakke spraaktaalontwikkeling, waarbij extra inzet en aandacht binnen school nodig is, als om kinderen met een echte spraak- of taalstoornis, die specifieke logopedische behandeling vereist. 

Ook kinderen met (ernstige) slechthorendheid, auditieve problemen of problemen in autistisch spectrum vragen specifieke begeleiding van de communicatieve ontwikkeling. Hierin is de logopedist bij uitstek de specialist! 

Daarom ontwikkelden de Samenwerkende Logopedisten KvNH: Passend onderwijs? LOGOPEDIE OP MAAT!

Visie op Passend onderwijs Samenwerkende Logopedisten KvNH:

Communiceren is alles! 

De logopedisten van het Samenwerkingsverband KvNH streven er naar om logopedische ondersteuning op maat en dicht bij huis toegankelijk te maken  voor ieder kind. 

Wij bieden in het kader van passend onderwijs in de regio Kop van Noord-Holland een dekkend aanbod bij problemen op het gebied van spraak, taal, gehoor en communicatie. Deze ondersteuning wordt afgestemd op de zorgbehoefte van het kind, zijn omgeving en de school, zodat ieder kind zich kan ontwikkelen met zijn eigen mogelijkheden in zijn eigen omgeving. 

Waaruit kan de logopedische ondersteuning binnen Passend onderwijs bestaan? 

Gericht op de basisondersteuning:

 • Inzet van de expertise van de logopedist bij het ontwikkelen van het ondersteuningsplan

 • Vroegtijdige signalering van spraaktaalproblemen door een logopedische screening

 • Ondersteuning van leerkrachten bij het onderkennen van spraaktaalontwikkelingsproblemen

 • Deelname van een logopedist als expert (op afroep) toe aan het ZAT

 

Gericht op toelaatbaarheid:

 • Diagnostiek van spraaktaalstoornissen  en communicatieve stoornissen.

 

Gericht op ondersteuningbehoefte leerling, leerkracht en ouders

 • Logopedisten kunnen op school in kleine groepjes met kinderen werken aan de taalontwikkeling, waarna leerkrachten zelf verder kunnen met de ondersteuning.

 • Workshops, cursussen, voorlichtingsavonden voor ouders/begeleiders (TOLK, Hanen)

 • Overleg en samenwerking met Intern Begeleiders over handelingsgerichte diagnostiek, consultatie en/of begeleiding ten aanzien van de spraaktaalontwikkeling

 • Individuele logopedische behandeling voor kinderen met spraaktaalontwikkelingsstoornissen, communicatieve stoornissen, auditieve stoornissen

 • Thuis nabij: Zorg op maat bieden aan kinderen en ouders in de buurt, op school en thuis.

 

Gericht op deskundigheidsbevordering:

 • Scholing en coaching  voor leerkrachten en onderwijsassistenten op het gebied van stimuleren en ondersteunen van spraaktaalontwikkeling en communicatieve ontwikkeling.

 • Via evidence based programma’s (Hanen, video-interactiebegeleiding)  leerkrachten deskundig maken in de omgang met en het begeleiden van kinderen met (ernstige) spraaktaalontwikkelingsstoornissen en/of gehoorproblemen.

 • Gerichte ondersteuning / deskundigheidsbevordering van leerkrachten bij stimulering spraak- en taalontwikkeling binnen het lesprogramma

 • Op projectbasis trainingen geven  voor bv woordenschatstimulatie

                                                                                     

Vraaggestuurd….

Hoewel we hierboven een aantal mogelijkheden hebben genoemd waarbij wij als logopedisten een rol kunnen spelen in het Passend onderwijs, zijn we van mening dat het vooral belangrijk is dat onze inbreng wordt geïntegreerd in de visie en behoefte van scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten.

Wij vinden daarom tijdig overleg met alle belanghebbenden van groot belang. Overdenkingen bij dit overleg zouden kunnen zijn:

 • Wat biedt deze school na invoering van het passend onderwijs op het gebied van individuele ondersteuning van spraaktaalproblemen bij een kind?

 • Hoe worden ouders en leerkrachten ondersteund die te maken hebben met kinderen met een spraaktaalstoornis?

 • Hoe wordt de deskundigheid van leerkrachten op dit terrein gewaarborgd?

 • Hoe wordt gegarandeerd dat de huidige logopedische ondersteuning ( bijvoorbeeld nu aanwezig op speciaal onderwijs) wordt behouden?

 Op deze manier kunnen wij onze diensten en producten afstemmen op de vraag en behoefte van iedere gemeente, samenwerkingsverband, school en kind: LOGOPEDIE OP MAAT!